Jakékoliv používání ITA programu a další transakce
které mohou na základě používání programu vzniknout, podléhají ISCARu   Podmínky používání ISCAR
a všeobecným podmínkám   prodeje firmy ISCAR