• TECHKNOW
 • TECHKNOW

  Resize
  Dock/Undock
  NEW FAQ ADDED
  X
  ISCAR Poland Sp. z o.o.
  iscar@iscar.pl

  Polityka prywatności

  Państwa prywatność oraz ochrona wszystkich Państwa danych osobowych są dla nas bardzo istotne. Zobowiązujemy się chronić je poprzez dołożenie należytej staranności oraz zastosowanie dostępnych środków.

  Dane osobowe

  [indicate the brand name] może gromadzić pewne dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, kraj zamieszkania oraz inne informacje, które zdecydują się Państwo nam przekazać w trakcie korzystania z tej strony.

  NIE MAJĄ PAŃSTWO OBOWIĄZKU PRZEKAZYWANIA JAKICHKOLWIEK DANYCH OSOBOWYCH, chociaż może to być wymagane w związku z usługami i/lub korzystaniem z zasobów tej strony, np. do celów dokonania zakupu lub otrzymania aktualnych informacji na temat wyrobów [indicate the brand name] 's products.

  Administrator danych

  ISCAR Poland Sp. z o.o. działa jako administrator danych osobowych przekazanych przez Państwa w trakcie korzystania z tej strony. Dla użytkowników w Unii Europejskiej, Europejskim Obszarze Gospodarczym i Szwajcarii podmiotem wyznaczonym do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z prywatnością jest IMC International Metalworking Companies B.V. Dla wszystkich pozostałych użytkowników spoza Unii Europejskiej podmiotem wyznaczonym do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z prywatnością jest [indicate the brand name] .

  Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

  Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, między innymi: (i) w ramach realizacji umowy, (ii) w ramach uzasadnionego interesu, (iii) do celów wypełnienia obowiązków prawnych lub (iv) za Państwa zgodą. Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie Państwa zgody, mają Państwo w każdym momencie prawo do wycofania jej.

  Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe do poniższych celów:
  • Możemy wykorzystywać informacje do celów statystycznych i marketingowych, by analizować i przetwarzać Państwa preferencje oraz różnorodne potrzeby, a także kontaktować się z Państwem, by przekazać Państwu szczegółowe informacje na temat charakterystyki naszych wyrobów, usług i/lub zawartości naszej strony internetowej.
  • Ponadto możemy wykorzystywać takie informacje, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo lub w ramach jakiegokolwiek postępowania prawnego.
  • Nasza strona może zbierać pewne informacje o jej użytkowaniu, np. liczbę osób odwiedzających tę stronę i częstotliwość odwiedzin. Informacje te mogą być przez nas użytkowane wyłącznie w całości, aby poprawić dostępność i niezawodność strony oraz jej poszczególne elementów i treści, a także zapewnić, że będzie ona atrakcyjna i używana przez jak największą liczbę osób.
  Możemy korzystać z pewnych technologii, które przetwarzają dane osobowe oraz przekazują nam informacje na temat liczby osób odwiedzających naszą stronę, sposób wchodzenia na stronę oraz czas spędzony na stronie. Nie korzystamy z takich technologii, aby gromadzić informacje, które można przypisać do określonej osoby, a także nie wykorzystujemy żadnych danych uzyskanych w ten sposób łącznie z innymi danymi, które można przypisać do określonej osoby, do jakichkolwiek innych celów.

  Możemy dalej korzystać z usługi analizy internetowej "Google Analytics". Więcej informacji na temat "Google Analytics" i twoich uprawnień znajdziesz tutaj www.google.com/policies/privacy/partners .

  Okres przechowywania

  Przechowujemy przekazane przez Państwa informacje przez okres aktywności Państwa konta lub przez czas potrzebny na świadczenie Państwu usług w odniesieniu o zakupów dokonanych poprzez tę stronę, chyba że prawo wymaga od nas dłuższego przechowywania Państwa danych osobowych.

  DALSZE KORZYSTANIE PRZEZ PAŃSTWA Z TEJ STRONY LUB JAKIEJKOLWIEK JEJ CZĘŚCI STANOWI POTWIERDZENIE, IŻ ZAPOZNALI SIĘ PAŃSTWO Z NINIEJSZĄ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I ROZUMIEJĄ JĄ.

  Państwa prawa

  W związku z ewentualnym przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, mają Państwo poniższe prawa, jako osoby, których dane dotyczą:
  1. Prawo do wnioskowania o dostęp do dotyczących Państwa danych osobowych.
  2. Prawo do wnioskowania o skorygowanie lub poprawienie Państwa danych osobowych.
  3. Prawo do wnioskowania o usunięcie Państwa danych osobowych.
  4. Prawo do wnioskowania o ograniczenie przetwarzania.
  5. Prawo do wnioskowania o przeniesienie danych.
  6. Prawo do sprzeciwienia się profilowaniu danych.
  7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Prawo do wycofania swojej zgody.
  Powyższe prawa można wykonywać poprzez złożenie wniosku do: [insert address details] . Ocenimy, czy Państwa wniosek zostanie przyjęty. Niezwłocznie przekażemy także Państwu odpowiedź na wniosek.

  Wszelkie informacje uzyskane przez nas od Państwa internetowo w związku z transakcją lub umową z Państwem zawartą są zasadniczo traktowane jako informacje poufne, chyba że informacje takie były wcześniej ogólnie dostępne lub nie mają charakteru poufnego.

  Przekazywanie danych osobowych

  Możemy przekazywać dane osobowe przetwarzane w związku z korzystaniem przez Państwa z niniejszej strony internetowej pozostałym członkom Grupy IMC, przy czym dane te będą wykorzystywane do tych samych celów, do których dane osobowe zostały zgromadzone. Możemy również przekazywać informacje naszym autoryzowanym dystrybutorom i/lub dealerom w celu ułatwienia realizacji transakcji, którą chcieliby Państwo z nami przeprowadzić, co służy lepszemu spełnieniu Państwa potrzeb. Poza powyższymi przypadkami nie ujawniamy żadnych informacji, które otrzymaliśmy od Państwa jakiejkolwiek innej osobie trzeciej bez Państwa uprzedniej zgody, jak też nie sprzedajemy ani nie wypożyczamy informacji otrzymanych od Państwa. Powyższe przekazanie danych osobowych może zostać wykonane w odniesieniu do osób trzecich, które mają siedzibę w Izraelu, w kraju, który zapewnia „odpowiedni poziom ochrony” w ramach RODO, lub osobom, które w ramach swoich relacji umownych z [indicate the brand name] zobowiązały się do przestrzegania standardowych klauzul umownych przewidzianych w RODO, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

  Kontakt

  W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej polityki prywatności i/lub przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z nami poprzez: [insert contact details] .

  © IMC International Metalworking Companies B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone [kwiecień 2018 r.]

  © ISCAR LTD. Manufacturer of Metalworking Tools (Iscar.com) All Rights Reserved