• TECHKNOW
 • TECHKNOW

  Resize
  Dock/Undock
  NEW FAQ ADDED
  X

  Chính sách toàn cầu của IMC về REACH

  Căn cứ vào các quy định của European Regulation (EC) 1907/2006 liên quan đến đăng ký, đánh giá, cấp phép và hạn chế hóa chất (REACH), tập đoàn IMC đã và đang theo đuổi tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo các thành viên tuân thủ các điều khoản REACH. Tập đoàn IMC được hỗ trợ tư vấn thường xuyên bởi TÜV SÜD, một tổ chức hàng đầu châu Âu, có chuyên môn và kinh nghiệm sâu sắc về thực hiện, tuân thủ và hướng dẫn liên quan đến các quy định REACH  Chỉ dẫn RoHS

  Căn cứ vào các quy định của European Parliament 2011/65/EU về hạn chế các chất nguy hiểm (RoHS), tập đoàn IMC đã và đang theo đuổi tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo các thành viên tuân thủ các điều khoản RoHS.

  © ISCAR LTD. Manufacturer of Metalworking Tools (Iscar.com) All Rights Reserved