• TECHKNOW
 • TECHKNOW

  Resize
  Dock/Undock
  NEW FAQ ADDED
  X

  เกี่ยวกับขอบเขตนโยบายสากลของ IMC

  ตามข้อกำหนดของระเบียบยุโรป (EC) 1907/2006 เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน การประเมิน การอนุญาต และการจำกัดสารเคมี (REACH) IMC Group ได้ดำเนินมาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อให้สมาชิกปฏิบัติตามข้อกำหนดขอบเขตเหล่านี้ IMC Group ได้รับการสนับสนุนและให้คำแนะนำอย่างสม่ำเสมอจาก TÜV SÜD ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำของยุโรป ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการนำไปปฏิบัติ การปฏิบัติตาม และคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตระเบียบการ  ระเบียบ RoHS

  ตามบทบัญญัติของรัฐสภายุโรป 2011/65/EU เกี่ยวกับการจำกัดสารอันตราย (RoHS) IMC Group ได้ดำเนินมาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อให้สมาชิกปฏิบัติตามข้อกำหนด RoHS เหล่านี้

  © ISCAR LTD. Manufacturer of Metalworking Tools (Iscar.com) All Rights Reserved