ความยั่งยืนของ ISCAR

สิ่งแวดล้อม
และการผลิต
R&D
ที่ ISCAR
การมีส่วนร่วมในสังคม
การบริการลูกค้าและ
จรรยาบรรณธุรกิจ
วิดีโอด้านความยั่งยืน

GREEIN R&D ที่ ISCAR

นวัตกรรมใน R&D
ผลิตภาพและประสิทธิภาพ
กระบวนการดิจิทัล
การประหยัดต้นทุน
8
วิศวกรแผนกวิจัยและพัฒนาแบบ GREEIN ของ ISCAR มุ่งเน้นที่นวัตกรรมอันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การลงทุนและกิจกรรมทาง R&D ของบริษัทช่วยปรับปรุงพัฒนาผลิตภาพและประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
R&D มีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย ISCAR ปรับใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดนวัตกรรมและความได้เปรียบในการแข่งขัน
6
ความพยายามในการวิจัยและพัฒนาของ ISCAR มุ่งหวังที่จะใช้เทคโนโลยีอุบัติใหม่และกระบวนการดิจิทัล เช่น การผลิตแบบเพิ่มเนื้อวัสดุและปัญญาประดิษฐ์ และจัดหาเครื่องมือและเม็ดมีดขั้นสูงให้กับลูกค้าเพื่อให้ได้ผลผลิตที่สูงขึ้นและลดต้นทุน
เครื่องมือกัดกลึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความยั่งยืน แม้ว่าต้นทุนของเครื่องมือกัดกลึงจะน้อยกว่า 4% ของต้นทุนการกัดกลึง แต่ก็คิดเป็น 40% ของเวลาหยุดทำงานทั้งหมดของเครื่องจักรและส่งผลทางอ้อม 30% ของต้นทุนการกัดกลึงทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ ยิ่งเครื่องมือกัดกลึงมีความทนทานและมีความสามารถมากเท่าใด ก็ยิ่งประหยัดทรัพยากรและพลังงานได้มากขึ้นเท่านั้น  
infographics
thThai