Dental Screw

รากฟันเทียม คือวัสดุไททาเนียมรูปร่างคล้ายรากฟัน ใช้ในงานทันตกรรมเพื่อปรับสภาพช่องปากให้สามารถใส่ฟันปลอมหนึ่งหรือหลายซี่เพื่อทดแทนฟันจริงที่สูญเสียไป