ISCAR hållbarhet

Miljö och
tillverkning
FoU
på ISCAR
Socialt
engagemang
Kundservice och
etiska regler
Sustainability
Video

GREEIN Miljö och tillverkning

Miljöpåverkan
Återvinning
Metallåtervinning
Avfallshantering
Matrix
Kostnadsbesparingar
ISCAR är ett globalt metallbearbetningsföretag som strävar efter att göra ett så lågt miljöavtryck som möjligt och bedriva ett ansvarsfullt miljöarbete. Genom sitt program för regelefterlevnad bedriver företaget ett målmedvetet arbete för att följa lagar och regler för en bättre miljö. 
ISCAR har länge, både på huvudkontoret och i sina dotterbolag runt om i världen, hanterat miljön varsamt. Företaget bevakar noggrant företagets miljöpåverkan och arbetar med att minska riskfaktorerna under produkternas hela livslängd, från råmaterial till produktion, transport, användning, förpackning och hantering av uttjänta produkter. ISCAR arbetar ständigt med att förbättra sin miljöprestanda för att säkerställa en konsekvent och ansvarsfull miljöstrategi.
TEFEN AERIAL 6_2019_ (18)
ISCAR följer den internationella standarden ISO 14001, som innehåller krav på miljöledningssystem för en ökad miljöprestanda. Företaget åtar sig att följa denna standard vid alla produktionsenheter för att upprätthålla rena produktionsprocesser.
icons-08-03
7
Företaget har en miljö-, hälso- och säkerhetspolicy för att skydda medarbetarnas hälsa och säkerhet samtidigt som det arbetar för en bättre miljö och främjar förnybar energi, återvinning och avfallsreducering. 
Volfram och kobolt är strategiska metaller som används vid tillverkningen av hårdmetallskär. Hårdmetallen kan återvinnas efter skrotning. ISCAR samlar regelbundet in metall- och hårdmetallskrot för att säkerställa att dessa hållbara metaller återvinns på särskilda anläggningar eller säljs. Det enklaste sättet att återanvända hårdmetallen direkt är att slipa och belägga om eller reparera de slitna verktygen. Genom att samla in hårdmetallskrot och slipa slitna verktyg säkerställs en renare miljö.
3
2
Avfallshanteringen har hög prioritet och företaget samlar dagligen in, återvinner och deponerar det förbrukade materialet för att säkerställa att det tas hand om på rätt sätt. Företagets program för avfallshantering består bland annat av att med hjälp av särskilda avancerade datorsystem i företagets centrala kontrollrum övervaka och kontrollera de metoder som används. 
ISCAR framställer avancerade skärverktyg och skär med hjälp av hållbara tillverkningsmetoder och kostnadseffektiva processer som minimerar den negativa miljöpåverkan och samtidigt bevarar energi- och naturresurser. ISCAR är certifierat enligt både ISO 45001, som avser säkerhet, och ISO 50001, som avser energi.
ISO_icons-03
Med hjälp av MATRIX-seriens automatiserade verktygshanteringssystem, som drivs av ISCAR:s unika programvara, kan våra kunder hålla kostnaderna nere, upprätthålla produktiviteten, optimera lagernivåerna, effektivisera inköpen, kontrollera kostnaderna per enhet samt välja rätt verktyg för jobbet och därigenom säkerställa en hållbar tillverkning.
MATRIX-GROUP2018_1
Hållbar tillverkning är kostnadseffektiv. Företaget har genom att effektivisera utrustning och processer minskat energiproduktionen, förkortat tillverkningstiden, reducerat avfallet och minskat materialförbrukningen, vilket innebär väsentliga kostnadsbesparingar för ISCAR och dess kunder.
sv_SESwedish